Over Zon op Gebouw

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Gebouwen kunnen een grote bijdrage leveren aan het opwekken van schone energie!

Verreweg de meeste zonnepanelen worden op dit moment op daken van gebouwen geïnstalleerd. Nu al ligt er in Nederland ongeveer 8 GWp aan zonnepanelen op daken en in 2030 zal dit zijn toegenomen tot minstens 20 GWp en mogelijk veel meer. Om dit zonne-energie succesverhaal voort te zetten en het maatschappelijk draagvlak hoog te houden is er behoefte aan mooie, veilige en betaalbare systemen. Innovatie is cruciaal voor het bereiken van deze doelstellingen.

Daarom hebben TKI Urban Energy, TNO, Holland Solar en Stichting BIPV NL gezamenlijk het initiatief genomen tot de oprichting van het Nationaal Consortium Zon op Gebouw.

Doelstelling
Het Nationaal Consortium Zon op Gebouw bevordert innovatie, opschaling en implementatie van (geïntegreerde) zonne-energiesystemen op en aan gebouwen Nederland. Het Nationaal Consortium Zon op Gebouw streeft ernaar om projecten te initiëren en uit te laten voeren zodat …

  • Nederland zich ontwikkelt tot wereldwijd leider op het gebied van innovatie, kennisontwikkeling en -disseminatie, en implementatie van (geïntegreerde) zonne-energiesystemen op en aan gebouwen;

  • Innovatie, kennisontwikkeling en -disseminatie, en de implementatie van (geïntegreerde) zonne-energiesystemen op en aan gebouwen in Nederland wordt versneld.

Het Nationaal Consortium wil, samen met betrokken stakeholders, de noodzakelijke technische innovatieprocessen maximaal versnellen. Voorbeelden van benodigde technische innovaties zijn gekleurde PV-panelen, building integrated PV-panelen, PVT-installaties, lichtgewicht PV panelen, reduceren van installatiekosten, combineren van PV functie met andere functies uit de gebouwschil zoals isolatie, etc. Allemaal innovaties die voor specifieke toepassingen in de gebouwsector van belang zijn.

Daarnaast wil het Nationaal Consortium maatschappelijk enthousiasme voor zonne-energie in de gebouwde omgeving versterken door het uitlichten van inspirerende voorbeeld projecten en het delen van ‘best practices’ en procesontwikkeling.

Samenwerking
Het Nationaal Consortium Zon op Gebouw is een samenwerkingsverband van (nationale, regionale, en lokale) overheden, bedrijven, kennisinstellingen, en belangenorganisaties. Een belangrijke activiteit van het consortium is het initiëren en uitvoeren van innovatieprojecten voor integratie van zonnestroom op en aan gebouwen. Daarnaast is het van belang om samen beter en gerichter kennis te delen rondom de technische, economische en juridische mogelijkheden van (geïntegreerde) zonne-energiesystemen op gebouwen.

Waarom lid worden van het Nationaal Consortium Zon op Gebouw?

  1. U wordt lid van het Nederlandse netwerk van bedrijven en organisaties die werken aan innovaties voor zonnesystemen op en aan gebouwen

  2. U wordt uitgenodigd voor symposia en netwerkbijeenkomsten van Zon op Gebouw

  3. U kunt meedoen met nieuwe initiatieven, zoals nieuwe innovatieprojecten

Consortiumorganisatie

Ruud Derks- Voorzitter Nationaal Consortium Zon op Gebouw

Ruud komt heel vaak de opmerking “leg eerst eens alle gebouwen vol” tegen. Dat is inderdaad vreemd. Waarom zijn die eigenlijk niet vol met solar. De noodzaak is er. 

“Ik wil helpen om drempels weg te nemen, zodat er geen smoes meer over is om geen zonnepanelen aan de gevel of op de daken te plaatsen! Daarom doe ik mee aan het Nationale Consortium Zon op Gebouw!”

Lenneke Slooff-Hoek, Secretaris Nationaal Consortium Zon op Gebouw, aanjager kernteam Kwaliteit en Veilighed

Lenneke is Programmamanager zon op gebouw bij TNO en secretaris van het nationaal consortium zon op gebouw en is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten om zonne-energie op en aan gebouwen te realiseren.

Zonne-energie in de gebouwde omgeving moet uitermate goed ingepast worden om het draagvlak te behouden. Dat geldt niet alleen op esthetisch gebied, het moet mooi zijn, maar ook op gebied van netinpassing, verzekerbaarheid en veiligheid. Alleen dan kunnen we de vaart houden in de energietransitie. Vanuit haar eigen achtergrond houdt Lenneke zich vooral bezig met de technische innovaties van dit vakgebied, maar met alleen die innovaties komen we er niet. Vandaar dat Lenneke zich inzet in het kernteam van het nationaal consortium om ook die bredere kennis op het gebied van zonne-energie op en aan gebouwen mee te nemen en verder te ontwikkelen.

Robin Quax, aanjager kernteam Renovatie

Robin is namens het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Urban Energy (TKI UE) betrokken bij Zon op Gebouw. TKI UE versnelt innovaties met een programmatische aanpak. Binnen TKI UE richt Robin zich op het versnellen en opschalen van innovaties voor het opwekken van hernieuwbare energie.

“Zon op gebouw bevindt zich op het snijvlak van duurzame elektriciteit en een duurzame gebouwde omgeving. Ik voorzie dat zonnedaken één van de succesverhalen van de energietransitie worden. Betaalbare, lokaal opgewekte energie die ook nog eens goed in de omgeving past. Er zijn nu uitdagingen, maar die kunnen we zeker de baas. Daarom doe ik mee aan het Nationaal Consortium”

Jasper Ensing, aanjager kernteam Split Incentive

Jasper is beleidsmedewerker zon op gebouw bij Holland Solar en komt dagelijks in contact met zowel ondernemers als ambtenaren die zich inzetten voor het energiesysteem van de toekomst. Zon op gebouw is een essentieel onderdeel van dit energiesysteem. Door in het consortium de keten van producent en onderzoeker tot eindgebruiker samen te brengen hopen we hieraan bij te kunnen dragen.

Onze andere consortia